PIES

Code Image Product Name
PIE KAI BACON/EGG PIE KAI BACON & EGG (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI BUTTER CHICK PIE KAI BUTTER CHICKEN (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI CHICK/CORN PIE KAI CHICKEN & CORN (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI CHICK/MUSH PIE KAI CHICKEN & MUSHROOM UNBAGGED 12CT
PIE KAI CHICKEN/LEEK PIE KAI CHICKEN LEEK & BACON UNBAGGED 12CTN
PIE KAI CHICK SATAY PIE KAI CHICKEN SATAY (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI GOAT PIE KAI GOAT (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI LAMB PIE KAI LAMB & MINT (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI MINCE PIE KAI MINCE (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI MINCE/CH PIE KAI MINCE & CHEESE (UNBAGGED) 12CTN
PIE MINCE/CHEE GF PIE KAI MINCE & CHEESE GLUTEN FREE 12CTN
PIE KAI MUTTON PIE KAI MUTTON (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI PORK BELLY PIE KAI PORK BELLY UNBAGGED 12CTN
PIE KAI STEAK PIE KAI STEAK (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI STK/BACON PIE KAI STEAK & BACON (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI STK/CHEESE PIE KAI STEAK & CHEESE (UNBAG) 12CTN
PIE KAI STK/GRAVY PIE KAI STEAK & GRAVY GLUTEN FREE 12CTN
PIE KAI STK/MUSH PIE KAI STEAK & MUSHROOM UNBAGGED 12CTN
PIE KAI STK/PEPPER PIE KAI STEAK & PEPPER UNBAGGED 12CTN
PIE KAI THAI CHICK PIE KAI THAI CHICKEN CURRY UNBAGGED 12CT
PIE KAI VEGE PIE KAI VEGETABLE (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI VENISON/ROSE PIE KAI VENISON/ROSEMARY UNBAG 12CTN
SAUS ROLL KAI SAUSAGE ROLL (UNBAGGED) 15CTN KAI PAI
SAUS ROLL KAI SP/FET SAUSAGE ROLL SPIN/FETA (UNBAGD)15CTN KAI