KAI PAI

Code Image Product Name
PIE KAI BACON/EGG PIE KAI BACON & EGG (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI BACON/EGG WR PIE KAI BACON & EGG (WRAPPED) 12CTN
PIE KAI BUTTER CHICK PIE KAI BUTTER CHICKEN (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI BUTT CHICK W PIE KAI BUTTER CHICKEN (WRAPPED) 12CTN
PIE KAI CHICK/CORN PIE KAI CHICKEN & CORN (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI CHICK/MUSH PIE KAI CHICKEN & MUSHROOM UNBAGGED 12CT
PIE KAI CHICK LEEK W PIE KAI CHICKEN LEEK & BACON (WRAPPED) 12CTN
PIE KAI CHICKEN/LEEK PIE KAI CHICKEN LEEK & BACON UNBAGGED 12CTN
PIE KAI CHICK SATAY PIE KAI CHICKEN SATAY (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI CHICK SAT W PIE KAI CHICKEN SATAY (WRAPPED) 12CTN
PIE KAI LAMB PIE KAI LAMB & MINT (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI LAMB WRAPPED PIE KAI LAMB & MINT (WRAPPED) 12CTN
PIE KAI MINCE/CH PIE KAI MINCE & CHEESE (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI MINCE/CHEESE PIE KAI MINCE & CHEESE (WRAPPED) 12CTN
PIE MINCE/CHEE GF PIE KAI MINCE & CHEESE GLUTEN FREE 12CTN
PIE KAI MINCE PIE KAI MINCE & GRAVY (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI MINCE WRAPPE PIE KAI MINCE & GRAVY (WRAPPED) 12CTN
PIE KAI PORK BELLY PIE KAI PORK BELLY UNBAGGED 12CTN
PIE KAI STK/BACON PIE KAI STEAK & BACON (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI STK/BACON WR PIE KAI STEAK & BACON (WRAPPED) 12CTN
PIE KAI STK/CHEESE PIE KAI STEAK & CHEESE (UNBAG) 12CTN
PIEKAI STK/CHEESE WR PIE KAI STEAK & CHEESE (WRAPPED) 12CTN
PIE KAI STEAK PIE KAI STEAK & GRAVY (UNBAGGED) 12CTN
PIE KAI STEAK WRAP PIE KAI STEAK & GRAVY (WRAPPED) 12CTN